Všeobecné obchodné a prepravné podmienky

Rezervácia lístkov

Lístky si môžete rezervovať v cestovnej agentúre SPaP-LOD, a.s. v budove osobného prístavu počas otváracích hodín zverejnených na www.lod.sk, osobne alebo telefonicky na čísle +421 (2) 529 32 226, prípadne u zmluvného predajcu.

Rezervácie na programy prijímame najneskôr do 48 hodín pred plavbou.

Platnosť rezervácie

Platnosť rezervácie je 72 hodín od nahlásenia. Do 72 hodín je potrebné poslať záväzne písomnú objednávku (pri skupinách od 10 osôb) alebo rezerváciu vyplatiť. Vyplatením rezervácie alebo zaslaním písomnej objednávky objednávateľ /cestujúci vyjadruje súhlas so Všeobecnými prepravnými a obchodnými podmienkami SPaP-LOD, a.s.

Všetky rezervácie lístkov sa rušia najneskôr 30 minút pred začiatkom plavby.

Kapitán lode ako aj oprávnený zamestnanec SPaP-LOD, a.s. má právo odmietnuť prepravu osôb, v prípade nedostatku miesta na palube a odmietnuť poskytnutie sprievodných programov bez predošlej rezervácie.

Platobné podmienky

Cestovné lístky je možné zakúpiť

 1. Bez rezervácie osobne v cestovnej agentúre SPaP-LOD, a.s. Nárok na vydanie cestovného lístka v pokladni zaniká 15 minút pred odchodom lode.
 2. Na základe rezervácie osobne v cestovnej agentúre SPaP-LOD, a.s. Zakúpenie rezervovaných lístkov je možné najneskôr do 30 minút pred odchodom lode. Nezakúpené rezervácie expirujú najneskôr 30 minút pred odchodom lode ak nie je na potvrdení rezervácie uvedené inak. Platba za lístky je možná v hotovosti, platobnými kartami VISA, EC/MC, Maestro.
 3. Online na www.lod.sk.
 4. Prevodom na bankový účet SPaP-LOD, a.s. na základe zálohovej faktúry. Pri skupinách od 10 osôb na plavby rýchloloďami spolu s prijatím záväznej objednávky obdrží objednávateľ/cestujúci zálohovú faktúru. Platba je možná len bankovým prevodom.
 5. Za vyhradených podmienok na palube lode po predošlej rezervácii u prepravcu.

 

Zľavy a špeciálne ponuky

Zľavy a špeciálne ponuky na jednotlivé plavby sú uvedené v cestovnom poriadku pri každej plavbe. Nie je možné ich kombinovať. Zľavy nie je možné poskytnúť na už vystavený cestovný lístok/ poukaz/ palubný lístok.

Zmena termínu plavby

Zmena termínu plavby zo strany objednávateľa/cestujúceho po obdržaní písomnej objednávky alebo pri zakúpených lístkoch je možná za poplatok:

Vyhliadkové plavby:

Pri zmene termínu plavby najneskôr do 1 hodiny pred odchodom lode za poplatok € 2,00/ osoba, v kratšom čase zmena nie je povolená.

Zmena termínu je možná len pri predložení cestovného lístka a daňového dokladu.

Cestovný lístok (poukaz, palubný lístok)

Cestovný lístok je možné použiť len na linku alebo plavbu, na ktorú bol vystavený. Cestujúci je povinný mať pri sebe cestovný lístok po celý čas plavby až do opustenia prístaviska. Ak sa cestujúci nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí cestovné podľa cenníka plus pokutu vo výške plného cestovného.

Kúpou cestovného lístka cestujúci súhlasí so všeobecnými obchodnými a prepravnými podmienkami.

Storno podmienky

Vyhliadkové plavby:

A. Pre jednotlivcov (do 10 osôb)

Ak cestujúci vráti osobne cestovný lístok hodinu a viac pred odchodom lode, má právo po odpočítaní 25% storno poplatku na vrátenie cestovného. Ak cestujúci vráti cestovný lístok v čase kratšom ako 1 hodina alebo nenastúpi na plavbu, nemá nárok na náhradu cestovného.

Pre skupiny (od 10 osôb)

storno poplatok

odstúpenie do 30 dní pred začiatkom plavby

bez poplatku

odstúpenie 30 - 15 dní pred začiatkom plavby

30%

odstúpenie 14 - 9 dní pred začiatkom plavby

50%

odstúpenie 8 - 3 dni pred začiatkom plavby

75%

odstúpenie 2 dni a menej pred začiatkom plavby

100%

nenastúpenie na plavbu

100%

 

Storno musí byť podané písomne, za dátum platnosti storna sa pokladá dátum doručenia.

Cestovné lístky zakúpené cez internet nie je možné stornovať a cestovné je nevratné, s výnimkou prípadov uvedených vo všeobecných prepravných podmienkach (Vyššia moc).

Refundáciu cestovných lístkov zakúpených u zmluvných predajcov SPaP-LOD, a.s. si treba nárokovať v mieste zakúpenia lístka. Refundácia je možná len pri predložení cestovného lístka a daňového dokladu.

Preprava

 • a/ Batožina: cestujúci má právo zobrať si so sebou bezplatne ľahko prenosné veci, ak tomu nebránia osobitné predpisy a ak tieto veci nemôžu poškodiť plavidlo či jeho zariadenie, alebo ohroziť ostatných cestujúcich: na rýchloloď max. do hmotnosti 15 kg, na vyhliadkovú loď max. do hmotnosti 25 kg. Za každý kg nad stanovené limity zaplatí cestujúci dopravcovi € 1,-.
 • b/ Bicykel: prepravovať ich možno len pri neúplnom obsadení plavidla za poplatok , rezervácia nutná.
 • c/ Zvieratá: preprava psov je povolená za vymedzených podmienok a za poplatok € 3,-. Preprava vodiaceho psa pre nevidiacich je bezplatná. Dopravca si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu psa. Cestujúci je povinný prepravu psa nahlásiť spolu s rezerváciou plavby. Pes musí mať košík a byť na vôdzke, v medzinárodnej doprave platné dokumenty.
 • d/ Cestujúci so zníženou pohyblivosťou: cestujúci so zníženou pohyblivosťou sú prepravovaní za rovnakých podmienok ako ostatní cestujúci. V prípade potreby osobitnej starostlivosti o osoby so zníženou pohyblivosťou pri nástupe, či výstupe z lode, prosím informujte pracovníkov cestovnej agentúry pri rezervácii plavby resp. pred kúpou lístka.
  Cestujúci na invalidnom vozíku: Lode a nástupištia SPaP- LOD, a.s. sú uspôsobené na bezbariérový prístup na loď, avšak niektoré prechody medzi loďou a nástupišťami sú pre cestujúcich na invalidnom vozíku sťažené. Pre individuálnych cestujúcich vieme po nahlásení vopred zabezpečiť pomoc pri bezpečnom nástupe na loď.

 

Pobyt a bezpečnosť na lodi

 • Registrácia cestujúcich (check-in) a nástup na loď začína 15 minút pred plánovaným odchodom lode a končí súčasne s plánovaným odchodom lode. Po uplynutí limitu uvedeného vyššie cestujúci stratí nárok na lodnú prepravu bez akéhokoľvek nároku na refundáciu cestovného alebo zmenu rezervácie.
 • O nástupišti a názve lode sa informujte v cestovnej agentúre v deň plavby.
 • Cestujúci má nárok na voľný výber miesta. Rezervácia sedadiel nie je možná.
 • Cestujúci je povinný mať pri plavbe do zahraničia platné cestovné doklady (pas, občiansky preukaz).
 • Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny a príkazy členov posádky plavidla, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla.
 • Kapitán je oprávnený vylúčiť z prepravy osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok alebo svojim správaním budia verejné pohoršenie, môžu ohroziť poriadok, majetok nachádzajúci sa na palube lode alebo život a zdravie cestujúcich a členov lodnej posádky.

 

Vyššia moc

Pri odchýlkach od cestovného poriadku z dôvodu vyššej moci (vysoký, nízky vodostav, hmla), technických problémov (plavidlo, plavebné komory) alebo zastavenia plavby na Dunaji príslušnými orgánmi, zabezpečíme cestujúcemu:

a/ náhradnú dopravu
b/ ak necestuje, vrátime mu cestovné v plnej výške alebo ponúkneme náhradný termín

Opatrenia Covid-19

Umožnení vstup na loď je povolený všetkým osobám podľa aktuálnych nariadení Vlády SR, ÚVZ SR, RÚVZ súvisiacich s ochranou verejného zdravia . V prípade, že aktuálne nariadenia povoľujú vstup na loď  len osobám s negatívnym antigénovým testom, RT-PCR testom nie starším ako 14 dní,  potvrdením o prekonaní COVID -19 s uvedením doby platnosti, resp. dokladom o pozitívnom teste, ktorý je starší ako 15 dní, je potrebné sa takýmto dokladom preukázať pred vstupom na palubu lode. 

Vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch lodí je možné  len osobám s zakrytými hornými dýchacími cestami; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, ktorá je povolená len na otvorenej palube lode.

Pri nástupe na loď  vstupujúce  osoby sú povinné aplikovať  dezinfekciu rúk.

V záujme zachovania plynulosti a bezpečnosti plavby, cestujúcich a posádky je veliteľ plavidla, v prípade, že sa cestujúci na výzvu člena posádky plavidla odmietne preukázať vyššie zmieneným platným potvrdením, alebo odmieta dodržať platné opatrenia  môže vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na kompenzáciu cestovného.

SPaP-LOD, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu h.u.podmienok na základe upresnení, zmien , nariadení Vlády SR, ÚVZ SR, RÚVZ.

Hradenie škôd spôsobených dopravcovi

Cestujúci, ktorý spôsobí dopravcovi škodu, je povinný túto škodu nahradiť v plnom rozsahu.

Poistenie

Dopravca má uzatvorené zmluvné poistenie zákonnej zodpovednosti.

Kompletné znenie obchodných a prepravných podmienok nájdete na internetovej stránke www.lod.sk alebo Vám ich na požiadanie poskytneme v našej cestovnej agentúre.

Všetky ceny sú vrátane DPH.

SPaP-LOD, a.s. si vyhradzuje právo zmeny!

SPaP-LOD, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov, vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky Lodného cestovného poriadku!