Všeobecné obchodné a prepravné podmienky

Rezervácia lístkov

Lístky si môžete rezervovať v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a. s., IČO: 35839228, sídlom Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava, reg. obch. reg. MS Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 2978/B (ďalej aj SPaP-LOD, a.s., alebo Dopravca) osobne v budove

osobného prístavu na adrese sídla počas otváracích hodín zverejnených na www.lod.sk, alebo telefonicky na čísle +421 (2) 529 32 226, prípadne u zmluvného predajcu.

Rezervácie na Programy prijímame najneskôr do 48 hodín pred plavbou.

Platnosť rezervácie

Platnosť rezervácie je 72 hodín od jej vykonania. Vykonaním rezervácie cestujúci vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými a prepravnými podmienkami (ďalej aj Všeobecné obchodné a prepravné podmienky). Do 72 hodín od vykonania rezervácie je potrebné poslať záväzne písomnú objednávku (pri skupinách od 10 osôb) alebo rezerváciu vyplatiť. Vyplatením rezervácie alebo zaslaním písomnej objednávky objednávateľ /cestujúci potvrdzuje svoj súhlas so

Všeobecnými obchodnými a prepravnými podmienkami SPaP-LOD, a.s. a medzi SPaP-LOD, a.s. a objednávateľom /cestujúcim vzniká zmluva na základe ktorej budú

poskytnuté dohodnuté služby. Práva a povinností, ktoré sú predmetom zmluvy uzavretej podľa predchádzajúcej vety sa vzťahujú na všetkých cestujúcich označených objednávateľom, ktorý prehlasuje, že je oprávnený takto konať za všetkých cestujúcich.

Všetky rezervácie lístkov u ktorých nedošlo k uzavretiu zmluvy podľa tohto článku sa rušia najneskôr 30 minút pred začiatkom plavby.

Kapitán lode ako aj oprávnený zamestnanec SPaP-LOD, a.s. má právo odmietnuť prepravu osôb, v prípade nedostatku miesta na palube a odmietnuť poskytnutie sprievodných programov bez predošlej rezervácie, alebo bez uzavretia zmluvy podľa tohto článku.

 Platobné podmienky

Cestovné lístky je možné zakúpiť

 1. 1. Bez rezervácie osobne v SPaP-LOD, a.s. Nárok na zakúpenie / vydanie cestovného lístka v pokladni zaniká 15 minút pred odchodom lode.

  2. Na základe rezervácie osobne v  SPaP-LOD, a.s. Vyplatenie rezervovaných lístkov pri ktorých neuplynula lehota podľa čl. II týchto podmienok je možné najneskôr do 30 minút pred odchodom lode. Nevyplatené (Nezakúpené) rezervácie expirujú najneskôr 30 minút pred odchodom lode ak nie je na potvrdení rezervácie uvedené inak a to aj v prípade, že lehota podľa čl. II týchto podmienok ešte neuplynula.

  Platba za lístky je možná v hotovosti, platobnými kartami VISA, EC/MC, Maestro.

  3. Online na www.lod.sk.

  4. Prevodom na bankový účet SPaP-LOD, a.s. na základe zálohovej faktúry. Pri skupinách od 10 osôb na vyhliadkové plavby  spolu s prijatím záväznej objednávky obdrží objednávateľ/cestujúci zálohovú faktúru. Platba je možná len bankovým prevodom.

  5. Za vopred individuálne dohodnutých podmienok na palube lode po predošlej rezervácii u SPaP-LOD, a.s.

  6. V prípade nesplnenia platobných povinností cestujúcim, Dopravca nie je povinný poskytnúť dohodnuté služby.

  7. Dopravca nie je povinný vrátiť poskytnuté finančné plnenie v prípade, že cestujúci nevyužil dohodnuté služby z dôvodu za ktorý nezodpovedá Dopravca.

Zľavy a špeciálne ponuky

Zľavy a špeciálne ponuky na jednotlivé plavby sú uvedené v cestovnom poriadku pri každej plavbe. Nie je možné ich kombinovať. Zľavy nie je možné poskytnúť na už vystavený cestovný lístok/ poukaz/ palubný lístok.

Zmena termínu plavby

Zmena termínu plavby zo strany objednávateľa/cestujúceho po obdržaní písomnej objednávky alebo pri zakúpených lístkoch je možná za poplatok:

Vyhliadkové plavby:

Zmena termínu je možná len pri predložení cestovného lístka a daňového dokladu.
Pri iných typoch plavby takáto zmena termínu plavby nie je možná.

Cestovný lístok (poukaz, palubný lístok)

Cestovný lístok je možné použiť len na linku alebo plavbu, na ktorú bol vystavený. Cestujúci je povinný mať pri sebe cestovný lístok po celý čas plavby až do opustenia prístaviska. Ak sa cestujúci nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí cestovné podľa cenníka plus pokutu vo výške plného cestovného.

Kúpou cestovného lístka cestujúci súhlasí so Všeobecnými obchodnými a prepravnými podmienkami.

Storno podmienky

Chartrové plavby:

Odstúpenie 30 - 15 dní do začiatku plavby/eventu        storno poplatok 30 % z ceny objednaných služieb
Odstúpenie14 - 9 dní do začiatku plavby/eventu           storno poplatok 50 % z ceny objednaných služieb
Odstúpenie 8 - 3 dní do začiatku plavby/eventu            storno poplatok 75 % z ceny objednaných služieb
Odstúpenie 2 dni a menej                                              storno poplatok 100 % z ceny  objednaných služieb

Vyhliadkové plavby:

A. Pre jednotlivcov (do 10 osôb)

Ak cestujúci vráti osobne cestovný lístok hodinu a viac pred odchodom lode, má právo po odpočítaní 25% storno poplatku z ceny objednaných služieb na vrátenie cestovného. Ak cestujúci vráti cestovný lístok v čase kratšom ako 1 hodina alebo nenastúpi na plavbu, nemá nárok na náhradu cestovného.

B. Pre skupiny (od 10 osôb)

Odstúpenie viac ako 15 dní  pred začiatkom plavby            bez poplatku
Odstúpenie 15- 10 dní pred začiatkom plavby                     storno poplatok 25 % z ceny objednaných služieb
Odstúpenie 9 dní – 3 dní pred začiatkom plavby                 storno poplatok 50 % z ceny objednaných služieb
Odstúpenie 2 dni pred začiatkom plavby                             storno poplatok 100 % z ceny  objednaných služieb

Nenastúpenie na plavbu                                                      100% z ceny objednaných služieb

Gastro plavby a špeciálne plavby:

Odstúpenie viac ako 6 dní pred plavbou                        bez storno poplatku
Odstúpenie 6 - 5 dní pred plavbou                                 storno poplatok 25% z ceny objednaných služieb 
Odstúpenie 4 - 2 dni pred plavbou                                 storno poplatok 50% z ceny objednaných služieb
Odstúpenie menej ako 2 dni                                           storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb
Nenastúpenie na plavbu                                                 storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb

Vyššie uvedené storno podmienky v prípade chartrových plavieb, vyhliadkových plavieb (pre jednotlivcov ako i pre skupiny) a gastro plavieb a špeciálnych plavieb sa vzťahujú na zakúpený cestovný lístok v SPaP-LOD, a.s. alebo online na www.lod.sk .

Storno musí byť vždy podané písomne, za dátum platnosti storna sa pokladá dátum doručenia.
Refundáciu cestovných lístkov zakúpených u zmluvných predajcov SPaP-LOD, a.s. si treba nárokovať
v mieste zakúpenia lístka.

Refundácia je možná len pri predložení cestovného lístka a daňového
dokladu.

Preprava

 • a/ Batožina: cestujúci má právo zobrať si so sebou bezplatne ľahko prenosné veci, ak tomu nebránia osobitné predpisy a ak tieto veci nemôžu poškodiť plavidlo či jeho zariadenie, alebo ohroziť ostatných cestujúcich: na vyhliadkovú loď max. do hmotnosti 25 kg/ na osobu. Za každý kg nad stanovené limity zaplatí cestujúci Dopravcovi € 1,-.
 • b/ Bicykel: prepravovať ich možno len pri neúplnom obsadení plavidla za poplatok , rezervácia nutná.SPaP-LOD, a.s. je oprávnená prepravu bicykla odmietnuť.
 • c/ Zvieratá: preprava psov je povolená za vymedzených podmienok a za poplatok € 3,-. Preprava vodiaceho psa pre nevidiacich je bezplatná. Dopravca si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu psa. Cestujúci je povinný prepravu psa nahlásiť spolu s rezerváciou plavby. Pes musí mať košík a byť na vôdzke.
 • d/ Cestujúci so zníženou pohyblivosťou: cestujúci so zníženou pohyblivosťou sú prepravovaní za rovnakých podmienok ako ostatní cestujúci. V prípade potreby osobitnej starostlivosti o osoby so zníženou pohyblivosťou pri nástupe, či výstupe z lode, prosím informujte pracovníkov Dopravcu pri rezervácii plavby resp. pred kúpou lístka.
  Cestujúci na invalidnom vozíku: Lode a nástupištia SPaP- LOD, a.s. sú uspôsobené na bezbariérový prístup na loď, avšak niektoré prechody medzi loďou a nástupišťami sú pre cestujúcich na invalidnom vozíku sťažené. 

Pobyt a bezpečnosť na lodi

 • Registrácia cestujúcich (check-in) a nástup na loď začína 15 minút pred plánovaným odchodom lode a končí súčasne s plánovaným odchodom lode. Po uplynutí limitu uvedeného vyššie cestujúci stratí nárok na lodnú prepravu bez akéhokoľvek nároku na refundáciu cestovného alebo zmenu rezervácie.
 • O nástupišti a názve lode sa informujte Dopravcu  v deň plavby.
 • Cestujúci má nárok na voľný výber miesta. Rezervácia sedadiel nie je možná.
 • Cestujúci je povinný mať pri plavbe do zahraničia platné cestovné doklady (pas, občiansky preukaz).
 • Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny a príkazy členov posádky plavidla, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla.
 • Kapitán je oprávnený vylúčiť z prepravy osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok alebo svojim správaním budia verejné pohoršenie, môžu ohroziť poriadok, majetok nachádzajúci sa na palube lode alebo život a zdravie cestujúcich a členov lodnej posádky, alebo nerešpektujú pokyny členov posádky plavidla.

Vyššia moc

Pri odchýlkach od cestovného poriadku, alebo pri inej zmene dohodnutých služieb, vždy z dôvodu vyššej moci (vysoký, nízky vodostav, hmla), technických problémov (plavidlo, plavebné komory) alebo zastavenia plavby na Dunaji príslušnými orgánmi, zabezpečíme cestujúcemu bez vzniku jeho

iného nároku:

a/ náhradnú dopravu

b/ v prípade nerealizovania cesty žiadnym spôsobom, vrátime cestujúcemu cestovné v

plnej výške alebo ponúkneme náhradný termín

Hradenie škôd spôsobených Dopravcovi

Cestujúci, ktorý spôsobí Dopravcovi škodu, je povinný túto škodu nahradiť v plnom rozsahu.

Zodpovednosť za poskytovanie služieb

SPaP-LOD, a.s. zodpovedá za poskytnutie služieb v súlade s dohodnutými podmienkami. V prípade,že niektorá zo služieb nie je poskytnutá v dohodnutom rozsahu, cestujúci je  oprávnený uplatniť reklamáciu.
Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Cestujúci má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.
Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci SPaP-LOD, a.s.
O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.
Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou.
Spory, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní služieb je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR).
Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Osobné údaje

Cestujúci (objednávateľ) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a platného zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje Dopravcovi osobné údaje na účel predzmluvných vzťahov, na účel uzavretia zmluvy s Dopravcom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok tejto zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi
zmluvnými stranami. Jedná sa o osobné údaje maximálne v tomto rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, druh identifikačného preukazu, číslo identifikačného preukazu, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu a bankové spojenie. Dopravca poskytne údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: poskytovateľom IT služieb, spolupracujúcim tretím stranám, Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, advokátskym kanceláriám a ďalším subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva Dopravcovi zo zákona. Dopravca postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi cestujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Dopravcu o ich zmene. V prípade, ak
cestujúci Dopravcovi neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje  bude Dopravca spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 4 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebomedzinárodnej organizácii a to podľa toho kde sú poskytované služby podľa zmluvy. Ide o prenos osobných údajov do cieľových destinácií, alebo tranzitných podľa uzatvorenej zmluvy.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude ošetrený podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení. Cestujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané
Dopravcom, má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti cestujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Dopravca môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť
konať na základe žiadosti. Ak sa cestujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže objednávateľ adresovať zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy .travel@lod.sk. Kontakt na prevádzkovateľa je: Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a. s., IČO: 35839228, sídlom Fajnorovo nábrežie 2, 811 02
Bratislava, telefón: +421 2 52 932 226 , email:travel@lod.sk. Dopravca využíva osobné údaje cestujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými
ponukami Dopravcu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám objednávateľa bude Dopravca na základe histórie objednávokcestujúceho vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity cestujúceho na webových sídlach (cookies a googleanalytics).

Poistenie

Dopravca má uzatvorené zmluvné poistenie zákonnej zodpovednosti.

Kompletné znenie obchodných a prepravných podmienok nájdete na internetovej stránke www.lod.sk alebo Vám ich na požiadanie poskytneme v našej cestovnej agentúre.

Všetky ceny sú vrátane DPH.

SPaP-LOD, a.s. si vyhradzuje právo zmeny!

SPaP-LOD, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov, vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky Lodného cestovného poriadku!